AGRO-EKSPERT doradztwo i pośrednictwo
Barbara Katczewska-Żołnierowicz

Centrum Jakości AgroEko jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której zawiązanie nastąpiło aktem notarialnym z dnia 2007-07-09. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Spółek w dniu 2007-07-23 pod numerem rejestru 0000285181. Podstawowym celem działania Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. jest certyfikacja podmiotów działających w zakresie rolnictwa ekologicznego, dokonywana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
Centrum Jakości AgroEko posiada certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji - AC 148 oraz Upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania certyfikacji w w/w zakresie - PL-EKO-09

BioCert Małopolska Sp. z o.o. jest jednostką certyfikującą działająca na terenie całego kraju, spełniającą wymagania normy PN – EN ISO/IEC 17065:2013 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikacyjnych wyroby, procesy i usługi.
Dysponujemy rzetelną i aktualną informacją o sposobie przekształcenia produkcji rolnej na produkcję prowadzoną metodami ekologicznymi.
Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania zgłaszane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście w naszym biurze, gdzie jesteście Państwo zawsze mile widziani.
Zainteresowanym producentom przesyłamy odpowiednie materiały informacyjne.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – powstał 1 września 2017 roku na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 623). W tym też terminie przestały istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych, których zadania przejął w znacznej części KOWR.

Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) z siedzibą w Brwinowie, wraz z Oddziałami w Krakowie, Poznaniu i Radomiu, rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 stycznia 2005 r. w drodze przekształcenia Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Obejmuje zasięgiem swojego działania cały kraj i podlega bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.